Shamansur Shakhalilov

Professor of History
Lomonosov Moscow State University
Author ID: 19701
Interests
history of international relations