Gulbanu Izbasarova

Professor of History
Zhubanov Aktobe Regional State University
Author ID: 13327
Interests